//

Hỗn hợp X gồm Fe, Mg, MgO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó Oxi chiếm 23,43% về khối lượng. Hòa tan hết 38,24 gam X trong dung dịch chứa a mol HCl và b mol KNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí gồm N2và N2O. Cho từ từ dung dịch AgNO3 2M vào Y, đến khi lượng kết tủa đạt cực đại thì thấy dùng vừa hết 940 ml, đem cô cạn dung dịch tạo thành thu được m gam rắn, nung phần rắn này trong chân không thấy khối lượng giảm 103,24 gam và thoát ra 55,44 lít hỗn hợp khí và hơi. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với

A. 185 gam B. 186 gam C. 187 gam D. 188 gam

user-avatar

Trong X tính được nO = 0,56

Sau khi tác dụng với AgNO3 vừa đủ, dung dịch lúc này chứa:

Fe(NO3)3: x mol

Mg(NO3)2: y mol

NH4NO3: z mol

KNO3: b mol

Ban đầu bảo toàn N —> nNO3- dư = b – z – 0,05.2

—> 3x + 2y + z + b = 1,88 + b – z – 0,1 (1)

mX = 56x + 24y + 0,56.16 = 38,24 (2)

Các phản ứng nhiệt phân:

4Fe(NO3)3 —> 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

2Mg(NO3)2 —> 2MgO + 4NO2 + O2

NH4NO3 —> N2O + 2H2O

2KNO3 —> 2KNO2 + O2

Đặt ẩn vào phản ứng trên tính được:

n khí = 3x + 3x/4 + 2y + y/2 + 3z + b/2 = 2,475 (3)

m khí = 46(3x + 2y) + 44z + 32(3x/4 + y/2 + b/2) + 18.2z = 103,24 (4)

Giải hệ trên được:

x = 0,42

y = 0,24

z = 0,02

b = 0,48

—> m = 187,24

câu này khó vậy liệu thpt quốc gia có ra không anh nhỉ

em muốn hỏi là biện luận như thế nào để biết chỉ có muối Fe3+ mà ko có đồng thời Fe2+


Các câu hỏi liên quan