Đun nóng glixerol với một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở với xúc tác H2SO4 ta thu được hợp chất hữu cơ X. Đốt cháy hoàn toàn a mol X tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = c + 3a). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn a mol X cần 0,3 mol H2, thu được chất hữu cơ Y. Cho toàn bộ lượng Y phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 32,8 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng oxi trong X là
A. 40,00%. B. 37,80%. C. 32,00%. D. 36,92%.

user-avatar

nX = (nCO2 – nH2O)/3 —> k = 4
TH1: Nếu X chứa 1 chức este —> Phần gốc axit có k = 3

nH2 = 0,3 —> nX = 0,1 —> Chất rắn gồm RCOONa (0,1) và NaOH dư (0,3)

m rắn = 32,8 —> R = 141

Vì R có dạng CnH2n+1 —> n = 10

X là C10H15-COO-C3H5(OH)2 —> %O = 25,2%

TH2: Nếu X chứa 2 chức este —> Phần gốc axit có k = 1

nH2 = 0,3 —> nX = 0,15 —> Chất rắn gồm RCOONa (0,3) và NaOH dư (0,1)

m rắn = 32,8 —> R = 29

—> X là (CH2=CH-COO)2C3H5OH —> %O = 40%

R=29 sao được CH2=CH-


Các câu hỏi liên quan