//

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T hai chức, mạch hở, hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng và một este tạo bởi axit và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml HCl 1M để trung hòa NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp 2 ancol có M trung bình < 46. Giá trị của m là:

A. 7,09 B. 5,92 C. 6,53 D. 5,36

user-avatar

Ancol cùng dãy có M trung bình < 46 —> Có CH3OH

nNaOH = 0,1 và nHCl = 0,02

Quy đổi X thành:

CnH2n+2-2kO4: 0,04 mol

CmH2m+2O: 0,05 mol

H2O: -x mol

—> nCO2 = 0,04n + 0,05m = 0,19

—> 4n + 5m = 19

Do n ≥ 2 và 14m + 18 < 46 —> m < 2 nên n = 3 và m = 1,4 là nghiệm duy nhất

Vậy axit là HOOC-CH2-COOH (0,04 mol)

Y gồm CH2(COONa)2: 0,04 mol và NaCl: 0,02 mol

—> mY = 7,09 gam


Các câu hỏi liên quan