//

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ một ancol Y với ba axit hữu cơ trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no chứa 1 liên kết đôi ( mạch phân nhánh ). Xà phòng hóa m gam hỗn hợp X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và p gam ancol. Cho p gam ancol Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra và khối lượng bình đựng Na tăng 6,2 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng nhỏ nhất trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 20,5 B. 50,5 C. 41,5 D. 38,5

user-avatar

Ancol Y là YOH. Vì nH2 = 0,1 —> nYOH = 0,2

—> m tăng = 0,2(Y + 16) = 6,2 —> Y = 15

Vậy ancol Y là CH3OH

X gồm có:

CnH2nO2 (a mol)

CmH2m-2O2 (b mol)

nCO2 = na + mb = 0,6

nH2O = na + b(m – 1) = 0,55

nX = a + b = nCH3OH = 0,2

—> a = 0,15 và b = 0,05

—> nCO2 = 0,15n + 0,05n = 0,6

—> 3n + m = 12

Do n > 2 và m ≥ 5 nên m = 5 và n = 7/3

Vậy X chứa:

CH2=C(CH3)-COO-CH3 (0,05 mol hay 5 gam)

HCOOCH3 (0,1 mol hay 6 gam)

CH3COOCH3 (0,05 mol hay 3,7 gam)

—> %CH3COOCH3 = 25,17%

Tại sao quy đổi CmH2m-2O2 mà m>= 5 ạ

m vẫn có thể = 3 mà

Tính % chất có khối lượng nhỏ nhất mà em

HCOOCH3

C3H7C00CH3

C2H3COOCH3

%hcooch3=22,72%

daA

xap si 22,72%

da A: 22,72%

22,72%

tại sao m>=5 cơ????


Các câu hỏi liên quan