Hỗn hợp X gồm một hidrocacbon ở trạng thái khí và H2. Tỷ khối của X so với H2 là 6,7. Dẫn X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với H2 là 16,75. Xác định công thức của hidrocacbon có trong X?

user-avatar

MX = 13,4 và MY = 33,5

Bảo toàn khối lượng:

13,4nX = 33,5nY —> nX : nY = 5 : 2

Lấy nX = 5 và nY = 2

—> nH2 pư = nX – nY = 3

Hidrocacbon là CnH2n+2-2k với k là độ bất bão hòa.

CnH2n+2-2k + kH2 —> CnH2n+2

…………………..3…….—–> 3/k

Như vậy trong Y có 3/k mol CnH2n+2 và 2 – 3/k mol H2 dư

CnH2n+2…….14n + 2………………. 31,5

…………………………………33,5

H2………………….2………………….. 14n – 31,5

—> 31,5/(14n – 31,5) = (3/k) / (2 – 3/k)

—> 2n = 3k

—> n = 3 và k = 2 là thỏa mãn

Hidrocacbon là C3H4

Làm sao biết h2 dư ạ

cho em hỏi sao ra chỗ 31,5/(14n – 31,5)=(3/k)/(2 – 3/k) vậy ạ


Các câu hỏi liên quan