//

Cho 4 bình A, B, C, D đựng lần lượt các dung dịch NaHSO4, H2SO4, Na2CO3 và NaHCO3 tất cả đều 25%. Nếu lấy A+B rồi cho từ từ vào C+D thu được 22,4 lít khí. Nếu C+D cho từ từ vào A+B thu được 44,8 lít khí. Nếu cho C+D từ từ vào A thu được 44,8/3 lít khí. Nếu cho từ từ A+B vào D thu được 22,4 lít khí. Thể tích các khí đo ở đktc. Khối lượng của bình NaHSO4 gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 546 g. B. 445 g. C. 1023 g. D. 336 g.

user-avatar

//
a, b, c, d là số mol chất tan trong các bình A, B, C, D
TN1: A + B cho từ từ vào C + D —> 1 mol CO2

H+ + CO32- —> HCO3-

c……….c……………..c

H+ + HCO3- —> CO2 + H2O

a+2b-c

—> nCO2 = a + 2b – c = 1 (1)

TN2: C + D từ từ vào A + B —> 2 mol CO2

Đặt phần C, D đã phản ứng là x, y —> x/y = c/d

nCO2 = x + y = 2 và nH+ = 2x + y = a + 2b

Giải hệ trên được:

x = a + 2b – 2

y = 4 – a – 2b

Vậy (a + 2b – 2) / (4 – a – 2b) = c/d (2)

TN3: Khi cho C + D từ từ vào A —> 2/3 mol CO2, làm tương tự được:

(a – 2/3) / (4/3 – a) = c/d (3)

(2) và (3) —> a = b (4)

TN4: A + B cho từ từ vào D —> 1 mol CO2, đối chiếu với TN1 sẽ thấy axit đã dư —> d = 1

(1), (4) —> c = 3a – 1

(2) —> c = (3a – 2)/(4 – 3a)

Vậy: 3a – 1 = (3a – 2)/(4 – 3a)

—> a = 1,138 hoặc a = 0,195

Loại nghiệm a = 0,195 vì lúc đó c < 0

—> mA = 546,24 gam


Các câu hỏi liên quan