Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, FeS, FeS2, CuS và S trong dung dịch chứa 0,25 mol H2SO4 đặc, nóng (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch Y và có 4,48 lít khí (đktc) SO2 thoát ra. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được 30,7 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thấy thoát ra hỗn hợp chứa a mol NO2 và 0,02 mol SO2. Dung dịch sau phản ứng chứa 15,56 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là:

A. 0,34 B. 0,36 C. 0,38 D. 0,32

user-avatar

Quy đổi X thành Fe (a), Cu (b), S (c) và O (d)

Bảo toàn electron:

3a + 2b + 4c = 2(0,2 – c) + 2d (1)

Dung dịch muối thu được chứa Fe3+ (a), Cu2+ (b) —> SO42- (1,5a + b)

Bảo toàn S:

c + 0,25 = 0,2 + 1,5a + b (2)

Với Ba(OH)2 dư, kết tủa gồm Fe(OH)3, Cu(OH)2 và BaSO4

—> 107a + 98b + 233(1,5a + b) = 30,7 (3)

Với HNO3, dung dịch muối chứa Fe3+ (a), Cu2+ (b), SO42- (c – 0,02) —> NO3- (3a + 2b – 2c + 0,04)

—> 56a + 64b + 96(c – 0,02) + 62(3a + 2b – 2c + 0,04) = 15,56 (4)

Giải hệ trên:

a = 0,06

b = 0,01

c = 0,05

d = 0,05

Bảo toàn electron:

0,06.3 + 0,01.2 + 0,02.4 + 6(0,05 – 0,02) = nNO2 + 0,05.2

—> nNO2 = 0,36


Các câu hỏi liên quan