//

Hỗn hợp X chứa 3 este đều có số nhóm chức không quá 2 và không chứa nhóm chức khác (trong đó có 2 este là đồng phân của nhau và đều có số C ≤ 7). Đốt cháy m gam X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 1,59 mol CO2 và 1,2 mol H2O. Mặt khác đun nóng m gam X cần dùng 260 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được hỗn hợp muối Y và hỗn hợp Z chứa 2 ancol đều no có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 16,41 gam. Nung toàn bộ Y với NaOH/CaO đến khi phản ứng xảy hoàn toàn thu được hỗn hợp khí T chứa 3 khí có tỉ khối so với He bằng 4,875. Biết rằng Z không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ trong Y là.

A. 18,7% B. 24,9% C. 12,4% D. 20,7%

user-avatar

T chứa 3 khí —> Có ít nhất 3 muối

X + NaOH —> 2 ancol và 3 muối

—> Có ancol đơn chức và ancol 2 chức.

Trong hỗn hợp ancol Z có nOH = nNaOH = 0,39

—> nH2 = 0,195

CnH2n+2-x(OH)x —Na—> x/2H2

0,39/x……………………………..0,195

mZ = m tăng + mH2 = 16,8

—> MZ = 560x/13. Do 1 < x < 2 nên:

43,07 < MZ < 86,15

Do 2 ancol có cùng số C và không hòa tan Cu(OH)2 nên chọn cặp C3H7OH (0,09 mol) và C3H6(OH)2 (0,15 mol) (Tính số mol ancol từ hệ nH2 và mZ)

———————————————-

nO(X) = 2nNaOH = 0,78

Bảo toàn O —> nO2 = 1,8

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy —> mX = 33,96

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa —> mY = 32,76 gam

Trong X chứa:

CnH2n+2-2uO2: 0,09 mol

CmH2m+2-2vO4: 0,15 mol

—> nCO2 = 0,09n + 0,15m = 1,59

và nH2O = 0,09(n + 1 – u) + 0,15(m + 1 – u) = 1,2

Lấy nCO2 – nH2O —> 9u + 15v = 63

—> u = 2 và v = 3

Vậy este 2 chức là CmH2m-4O4 —> Este này có 1 nối đôi, do ancol no nên nối đôi này nằm bên gốc axit và đồng phân khác của nó là no, mạch vòng. Do số C không quá 7 nên CTPT thỏa mãn là C7H10O4:

HCOO-CH2-CH2-CH2-OOC-CH=CH2 (x mol)

C2H4(COO)2C3H6 (Mạch vòng, y mol)

—> x + y = 0,15 (*)

Este còn lại là RCOOC3H7 (0,09 mol)

Các muối trong Y gồm HCOONa (x mol), C2H3COONa (x mol), C2H4(COONa)2 (y mol) và RCOONa (0,09 mol)

Với mY = 32,76 —> R = 27 —> CH2=CH-

—————————

3 muối trong Y là: HCOONa (x mol), C2H3COONa (x + 0,09 mol), C2H4(COONa)2 (y mol)

Vôi tôi xút Y được hỗn hợp T chứa:

H2 (x mol), C2H4 (x + 0,09 mol) và C2H6 (y mol)

mT = 2x + 28(x + 0,09) + 30y = 19,5(x + x + 0,09 + y) (**)

Giải hệ (*)(**) được x = 0,12 và y = 0,03

—> mHCOONa = 8,16 gam

—> %HCOONa = 24,9%

Tại sao biết đc 3 muối đều đơn ạ


Các câu hỏi liên quan