Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 126 gam HNO3 48% thu được dung dịch X (không chứa muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH 0,5M thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi được 20 gam Fe2O3 và CuO. Cô cạn Z thu được hỗn hợp rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi được 42,86 gam hỗn hợp rắn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất với:

A. 7,6 B. 6,9 C. 8,2 D. 7,9

user-avatar

Từ m kim loại và m oxit —> nFe = 0,15 và nCu = 0,1.

nHNO3 = 0,96 mol

nNaOH = 0,4 và nKOH = 0,2 mol

Nếu nung T chỉ thu được NaNO2 và KNO2 thì m rắn = 44,6 > 42,86 —> Có kiềm dư

Chất rắn gồm Na+, K+, NO2- (a) và OH- dư (b)

—> a + b = 0,4 + 0,2

và 46a + 17b + 23.0,4 + 39.0,2 = 42,86

—> a = 0,54 và b = 0,06

Do nNO3- = 0,54 < 3nFe + 2nCu —> Sản phẩm chứa cả Fe2+ (u), Fe3+ (v) —> HNO3 hết.

nFe = u + v = 0,15

Bảo toàn điện tích: 2u + 3v + 0,1.2 = 0,54

—> u = 0,11 và v = 0,04

Phần N thoát ra theo sp khử = 0,96 – 0,54 = 0,42

Trong phần khí đặt nO = x

Bảo toàn electron: 0,11.2 + 0,04.3 + 0,1.2 + 2x = 0,42.5

—> x = 0,78

mddX = m kim loại + mdd HNO3 – mN – mO = 122,44 gam

—> C%Fe(NO3)3 = 7,9%

chỗ ra NO2 và NO là sao ạ?


Các câu hỏi liên quan