Một hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe có khối lượng 41,7 gam, đem hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch chứa 3 muối và 6,72 lít khí NO (đktc). Cho dung dịch 3 muối tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 64,2 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi kim loại và khối lượng mỗi muối.

user-avatar

Đặt a, b là số mol Al, Fe —> 27a + 56b = 41,7

Dung dịch chứa 3 muối gồm Al(NO3)3, Fe(NO3)3, NH4NO3. Với NaOH dư, ta chỉ thu được Fe(OH)3↓

—> nFe(OH)3 = b = 0,6

—> a = 0,3

Bảo toàn electron:

3nAl + 3nFe = 3nNO + 8nNH4NO3

—> nNH4NO3 = 0,225 mol.

Vậy kim loại Al (0,3 mol), Fe (0,6 mol) và muối Al(NO3)3 (0,3 mol), Fe(NO3)3 (0,6 mol), NH4NO3 (0,225 mol)


Các câu hỏi liên quan