//
Hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y (MX < MY) mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 10. Đốt cháy 0,2 mol E với oxi vừa đủ được N2, x mol CO2, y mol H2O với x = y + 0,08. Mặc khác đun nóng 48,6 gam E với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của gly và val có tổng khối lượng là 83,3g. % khối lượng của Y trong E là:

A.37,86%

B.38,89%

C.35,24%

D.33,38%

user-avatar

Ad oi cau nay co van de r, so lieu…. ly luan thi ok r em k ban nhung thay rang di peptit dot co2=h20 con 10 peptit co2-h20 = 4 npeptit thu lai thi thay k phu hop….

Peptit chung là CnH2n+2-kNkOk+1

CnH2n+2-kNkOk+1 —> nCO2 + (n + 1 – k/2)H2O

0,2…………………………..0,2n…0,2(n + 1 – k/2)

—> 0,2n = 0,2(n + 1 – k/2) + 0,08

—> k = 2,8

—> Số liên kết peptit trung bình = 1,8. Do tổng liên kết peptit là 10 nên X có 1 liên kết peptit và Y có 9 liên kết peptit

—> nX : nY = 9 : 1 (Tính từ sơ đồ đường chéo cho số liên kết peptit trung bình)

——————————————

E + 2,8KOH —> Muối + H2O

a……..2,8a…………………..a

Bảo toàn khối lượng —> a = 0,25

Đặt u, v là số mol muối Gly và Val

—> 113u + 155v = 83,3

nN = u + v = 2,8a = 0,7

—> u = 0,6 và v = 0,1

Do nX : nY = 9 : 1 —> nX = 0,225 và nY = 0,025

Số Gly có trong X là p, có trong Y là q

—> 0,225p + 0,025q = 0,6

—> 9p + q = 24 —> p = 2 và q = 6 (Không lấy p = 0 hoặc 1 vì lúc đó q vượt quá 9)

Vậy:

X là (Gly)2: 0,225 mol

Y là (Gly)6(Val)4: 0,025 mol

—> %Y = 38,89%


Các câu hỏi liên quan