//

A là 1 oxit của kim loại R có công thức RxOy trong đó R có hóa trị lá số nguyên và chiếm xấp xỉ 49,548% về khối lượng

a. Xác định công thức phân tử của A.

b. A là oxit axit. Hãy viết CTPT axit tương ứng của A và CTPT muối kali của axit đó.

user-avatar

%R = Rx / (Rx + 16y) = 49,548%

—> 0,50425Rx = 7,92768y

—> R = 15,7217y/x

y/x……..R

1/2……..

1……….

1,5…….

2……….

2,5…….

3……….

3,5…….55

—> A là Mn2O7

Axit tương ứng là HMnO4


Các câu hỏi liên quan