//
Thủy phân hoàn toàn 25,38 gam hỗn hợp X gồm hai peptit Y và Z (MY A. 47,26% B. 52,18% C. 59,34% D. 56,32%

user-avatar

Tổng số nguyên tử N là 14 —> Có 14 amino axit trong Y và Z

Gly : Ala : Val : Glu = 3,5 : 3 : 1,5 : 2 = 7 : 6 : 3 : 4 —> Tổng số amino axit trong X là 20

Cặp peptit phù hợp (có tổng 14 amino axit trong 2 phân tử nhưng thủy phân ra 20 amino axit) là:

Hexapeptit Y: 2a mol

Octapeptit Z: a mol

Glu tạo ra từ Y và Z là như nhau, với tổng 4 Glu và tỷ lệ mol như trên nên Y chứa 1 Glu và Z chứa 2 Glu

Có 3 Val nên Y chứa 1 Val và Z chứa 1 Val

Y có Gly và Ala bằng nhau, với tổng 6 amino axit nên Y là Glu-Val-(Gly)2-(Ala)2

Phần amino axit còn lại là của Z nên Z là:

(Glu)2-Val-(Gly)3-(Ala)2

—> mX = 2a.502 + a.688 = 25,38

—> a = 0,015 mol

—> %Y = 2a.502/25,38 = 59,34%


Các câu hỏi liên quan