//

Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lít O2(đktc). Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 25,08.

B. 99,15.

C. 54,62.

D. 114,35

user-avatar

Các chất trong X đều có 2 Ala nên đặt công thức chung là (C6H12O3N2)(C2H3ON)x (a mol)

(C6H12O3N2)(C2H3ON)x + (4,5x + 15)/2O2 —> (2x + 6)CO2 + (1,5x + 6)H2O

nO2 = a(4,5x + 15)/2 = 1,155

mX = a(57x + 160) = 26,26

Chia triệt tiêu a —> x = 1,8

—> a = 0,1

Trong 0,1 mol X có 0,2 mol Ala và 0,18 mol Gly

—> 0,25 mol X có 0,5 mol Ala và 0,45 mol Gly

—> m muối = 114,35 gam


Các câu hỏi liên quan