//

Hòa tan hết 11,54 gam hỗn hợp rắn X gồm Al, Mg, Al(NO3)3, Mg(NO3)2 trong dung dịch chứa H2SO4 và 0,1 mol NaNO3 (đun nhẹ), kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat (không chứa ion NH4+) và hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O và N2. Tỉ khối của Z so với He bằng 99,5/11. Cho dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch Y đến khi kết tủa đạt cực đại thì đã dùng 480 ml. Lấy kết tủa nung ngoài không khi đến khối lượng không đổi thu được 12,96 gam rắn. Phần trăm khối lượng của N2O có trong hỗn hợp Z là
A. 66,3% B. 49,7% C. 55,3% D. 44,2%

user-avatar

Y chỉ chứa Al3+ (a), Mg2+ (b), Na+ (0,1) và SO42-, sau khi Y tác dụng với NaOH để tạo kết tủa max thì phần dung dịch còn lại chứa Na+ (0,1 + 0,72 = 0,82) —> nSO42- = 0,41

nNaOH = 3a + 2b = 0,72

m rắn = 102a/2 + 40b = 12,96

—> a = 0,16 và b = 0,12

—> nNO3- (X) = (mX – m kim loại)/62 = 0,07

Đặt x, y, z là số mol NO, N2O và N2

Bảo toàn N:

x + 2y + 2z = 0,1 + 0,07

nH2SO4 = 0,41 —> nH2O = 0,41

Bảo toàn O:

x + y + 0,41 = 3(0,1 + 0,07)

MZ = (30x + 44y + 28z)/(x + y + z) = 398/11

Giải hệ trên được:

x = 0,05

y = 0,05

z = 0,01

—> %N2O = 55,3%


Các câu hỏi liên quan