Cho hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức, mạch hở, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không no, có một liên kết đôi. Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Đế trung hòa lượng NaOH dư cần 200 ml dd HCl 1M và thu được dd D. Cô cạn D thu được 52,58 gam chất rắn khan E. Đốt cháy hoàn toàn E rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí và hơi vào bình đựng dd NaOH dư thấy khối lượng bình tăng 44,14 gam. Thành phần phần trăm khối lượng axit không no là

A. 44,89%. B. 48,19%.
C. 40,57%. D. 36,28%.

user-avatar

CnH2nO2: a mol

CmH2m-2O2: b mol

nNaOH = a + b + 0,2 = 0,7 (1)

E gồm muối CnH2n-1O2Na (a), CmH2m-3O2Na (b) và NaCl (0,2)

mE = a(14n + 54) + b(14m + 52) + 58,5.0,2 = 52,58 (2)

Đốt E thu: nNa2CO3 = 0,25

—> nCO2 = na + mb – 0,25

và nH2O = a(2n – 1)/2 + b(2m – 3)/2

—> 44(na + mb – 0,25) + 18[a(2n – 1)/2 + b(2m – 3)/2] = 44,14 (3)

Giải hệ trên được:

a = 0,3

b = 0,2

na + mb = 1,02

—> 0,3n + 0,2m = 1,02

—> 15n + 10m = 51

Với n > 1 và m ≥ 3 —> n = 1,4 và m = 3

—> %CH2=CH-COOH = 48,19%


Các câu hỏi liên quan