//

Cho 33,8 gam hỗn hợp X gồm 2 muối M(HCO3)2 và RHCO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Mặt khác, cho 33,8 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch Y gồm Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,5M thì sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí, dung dịch Z và m gam kết tủa. Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

A. 19,7 B. 25,5 C. 39,4 D. 59,1

user-avatar

Mấy bài giấu NH4+ kiểu này hay quá , anh có bài tập phần này không cho em xin ạ .

Ban đầu: nM(HCO3)2 = a và nRHCO3 = b

Với HCl dư —> nCO2 = 2a + b = 0,3

Y chứa Ba2+ (0,1), Na+ (0,3), OH- (0,5)

nNH3 = 0,1 —> R là NH4+ và b = 0,1

—> a = 0,1

mX = 0,1(M + 122) + 0,1.79 = 33,8

—> M = 137: Ba

Dễ thấy OH- dư —> nCO32- = 2a + b = 0,3 và nBa2+ = 0,1 + a = 0,2

—> nBaCO3 = 0,2 hay 39,4 gam kết tủa.


Các câu hỏi liên quan