Hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun m gam X với H2SO4 đặc, thu được H2O và hỗn hợp các chất hữu cơ Y gồm hai ancol và ba ete. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 7,56 lít O2 (đktc), sinh ra 5,04 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Z gồm 2 chất hữu cơ và hơi nước. Cho Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 16,2 gam Ag. Tên thay thế của ancol có khối lượng mol phân tử lớn hơn trong X

A. butan-2-ol

B. propan-1-ol

C. butan-1-ol

D. propan-2-ol

user-avatar

//
Đốt Y cũng tốn O2 và sinh ra lượng CO2 giống như đốt X.

nO2 = 1,5nCO2 nên các chất trong X no, đơn, hở.

nCO2 = 0,225

nAg = 0,15 —> n andehit = 0,075

Nếu chỉ có 1 ancol sinh andehit thì n ancol > 0,075

—> Số C < 3

—> C2H5OH và CH3-CHOH-CH3 (Đáp án D)

Nếu cả 2 ancol sinh ra andehit thì n ancol = 0,075

—> Số C = 3: Vô lý


Các câu hỏi liên quan