//

Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic đa chức X và Y (có số mol bằng nhau), axit cacboxylic đơn chức Z (phân tử các chất có số nguyên tử cacbon không lớn hơn 4 và đều mạch hở, không phân nhánh). Trung hòa m gam T cần 510 ml dung dịch NaOH 1M; còn nếu cho m gam T vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 52,38 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên, thu được CO2 và 0,39 mol H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng không thu được kết tủa. Phần trăm khối lượng của Z trong T là

A. 62,76%. B. 60,69%. C. 54,28%. D. 57,84%.

user-avatar

Các axit đều mạch thẳng nên X và Y là axit 2 chức.

Do không tạo kết tủa nên:

nCO2 > 0,8

nH2O = 0,39

TH1: Axit Z phản ứng với AgNO3/NH3 là HCOOH

—> nHCOOH = nAg/2 = 0,2425

nNaOH = 2nXY + nHCOOH —> nXY = 0,13375

—> nT = 0,37625

—> Số H = 2,073 (Vô lý, dựa vào H trung bình, số mol từng axit để loại)

TH2: Axit Z phản ứng với AgNO3/NH3 là CH≡C-COOH

—> nZ = CAg≡C-COONH4 = 0,27

nNaOH = 2nXY + nZ —> nXY = 0,12

—> nT = 0,39

—> Số H = 2

—> HOOC-COOH (0,06 mol)

và HOOC-C≡C-COOH (0,06 mol)

—> %Z = 60,69%

sao Z không là chất có 4C chứ?


Các câu hỏi liên quan