//

Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. ĐUn nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Lấy toàn bộ Z cho vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình đựng Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (ở đktc) một hidrocacbon duy nhất. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X là:
A. 33,67% B. 28,96% C. 37,04% D. 42,09%.

user-avatar

nO2 = 0,66

nCO2 = 0,57

Bảo toàn khối lượng tính được nH2O = 0,44

Hỗn hợp gồm 1 este đơn chức và 3 este 2 chức là đồng phân nhưng khi xà phòng hóa chỉ thu được 1 ancol nên chúng có dạng:

ACOOB (x mol)

BOOC-R-COOB (y mol)

Bảo toàn O ta có: 2x + 4y = 0,26

—> nNaOH pư = x + 2y = 0,13

—> nNaOH dư = 0,17

Các phản ứng vôi tôi xút chất rắn Y:

ACOONa + NaOH —> AH + Na2CO3

R(COONa)2 + 2NaOH —> RH2 + 2Na2CO3

Dễ nhận thấy NaOH vẫn dư trong 2 phản ứng trên, vậy:

nAH + nRH2 = x + y = 0,09

—> x = 0,05 và y = 0,04

Phần ancol BOH (x + 2y = 0,13 mol) vào bình Na dư:

m bình tăng = 0,13(B + 17) – 0,13.2/2 = 5,85

—> B = 29 —> C2H5OH

m este = 0,05(A + 73) + 0,04(R + 146) = 11,88

Do R = A – 1 (Vì chỉ thu được 1 hidrocacbon khi vôi tôi xút nên AH cũng là RH2) nên tính được:

A = 27 —> CH2=CH-

Vậy các este là:

CH2=CH-COOC2H5 (0,05 mol)

C2H5-OOC-CH=CH-COO-C2H5 (Cis – Trans)

và C2H5-OOC-C(=CH2)-COO-C2H5

—> %CH2=CH-COOC2H5 = 42,09%

tại sao lại:” Dễ nhận thấy NaOH vẫn dư trong 2 phản ứng trên”

R=A-1, 1 là gì ạ?

a có thể viết ptpu của ACOOB và R(COO)2B với NaOH rõ ra được ko?

e viết thì cả 2 pu đều tạo ra 1 BOH thì số mol của BOH pải bằng a+b và bằng 0,09 chủ?

nhưng ts a lại ra 0,13mol???????????????????


Các câu hỏi liên quan