//

Hòa tan hoàn toàn 1,95 gam hỗn hợp bột Al và Fe trong 0,16 lít dung dịch HNO3 a mol/l thu được 0,896 lít khí NO (đktc) và dụng dịch X (không chứa muối amoni). Thêm tiếp 0,54 gam Al vào dung dịch X đến khi Al tan hết thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 và trong dung dịch Y không còn HNO3). Thêm NaOH vào Y đến khi toàn bộ muối sắt chuyển hết thành hidroxit thì vừa hết 0,2 lít dung dịch NaOH 0,825 mol/l. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,165 gam chất rắn M. Xác định giá trị của a?

A. 1,05. B. 0,75. C. 1,25. D. 1,00.

user-avatar

Ban đầu nAl = 0,01 và nFe = 0,03

Sau khi thêm 0,02 mol Al vào X thì được dung dịch Y

Trong chất rắn M: nFe2O3 = 0,03/2 = 0,015

—> nAl2O3 = 0,0075

Nếu Al(OH)3 chưa bị hòa tan thì:

nOH max = 0,03.3 + 0,0075.2.3 = 0,135

nOH min = 0,03.2 + 0,0075.2.3 = 0,105

Trong khi nOH = 0,165 > 0,135 —> Al(OH)3 đã bị hòa tan trở lại một phần = 0,03 – 0,0075.2 = 0,015

Vậy Al3+ đã kết tủa hết sau tan trở lại một phần, Fe3+ (a mol) và Fe2+ (b mol) cũng hết

—> a + b = 0,03

nOH = 3a + 2b + 0,03.3 + 0,015 = 0,165

—> a = 0 & b = 0,03

—> Không có Fe3+, Al mới thêm đã khử N+5 xuống NO và toàn bộ Fe3+ xuống Fe2+

Bảo toàn e cho lần thêm Al vào X:

ne = 0,02.3 = 3nNO + nFe3+ —> nNO = 0,01

Vậy nNO tổng = 0,05

—> nHNO3 = 4nNO = 0,2

—> Nồng độ = 1,25


Các câu hỏi liên quan