Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 1,91 mol. B. 1,85 mol. C. 1,81 mol. D. 1,95 mol.

user-avatar

M khí = 37, do Z chứa hai hợp chất khí không màu —> N2O (0,1 mol) và NO (0,1 mol)

Đặt nNH4NO3 = x

m muối = 25,3 + 62(0,1.8 + 0,1.3 + 8x) + 80x = 122,3

—> x = 0,05

nHNO3 = 10nN2O + 4nNO + 10nNH4NO3 = 1,9

dùng BTNT.N nó cũng ra đúng ko ạ Thầy

nHNO3 = nNO+ 2nN2O + 2nNH4NO3 + nNO3-

= 0,1 + 2.0,1 + 2.0,05 + (0,1.3 + 0,1.8 + 8.0,05)


Các câu hỏi liên quan