//

Cho 82,05 gam hỗn hợp A gồm Al và Al2O3 (có tỷ lệ mol là 2,3 : 1) tan hoàn toàn trong dung dịch B chứa H2SO4 và NaNO3 thu được dung dịch C chỉ chứa 3 muối và m gam hỗn hợp khí D (trong D có 0,2 mol khí H2). Cho BaCl2 dư vào C thấy có 838,8 gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác cho 23 gam Na vào dung dịch C sau khi các phản ứng xảy ra thì thấy khối lượng dung dịch giảm 3,1 gam và dung dịch thu được không chứa muối amoni. Giá trị m gần nhất với

A.12 B.13 C.15 D.16

user-avatar

nAl = 1,15 mol, nAl2O3 = 0,5 mol

Trong C chứa 3 muối Na+ (a mol), NH4+ (b mol), Al3+ (2,15 mol) và SO42- = BaSO4 = 3,6

→ a + b + 2,15.3 = 3,6.2

Khi cho 1 mol Na vào C (tức là 1 mol NaOH và 0,5 mol H2) thì dung dịch thu được không chứa muối amoni → muối amoni được ưu tiên phản ứng trước muối nhôm, phần thoát ra bao gồm NH3 (b mol), H2 (0,5 mol) và Al(OH)3 (x mol)

→ nOH = b + 3x = 1 và m giảm = 23 – (17b + 0,5.2 + 78x) = -3,1

→ b = 0,1 và x = 0,3 → a = 0,65

Vậy nH2SO4 = 3,6, nNaNO3 = 0,65. Vì nH2 = 0,2 nên nH2O = (3,6.2 – 0,2.2 – 4b)/2 = 3,2 (Bảo toàn H)

mD = mA + mB – m muối – mH2O = 12,1

và cái phương trình chỗ m giảm như nào e k hiểu lắm?

cho e hỏi sao m giảm = -3.1?


Các câu hỏi liên quan