//
Cho từ từ 0,1 lít dung dịch chứa dung dịch NaHCO3 2M, Na2CO3 1M vào 0,1 lít dug dịch chưa HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít khí và dung dịch X. Cho 0,1 lít dd Ba(OH)2 2M và NaOH 0,75M vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Tìm m và V.

user-avatar

nHCO3- = 0,2 & nCO32- = 0,1

nH+ = 0,2 & nSO42- = 0,05

Nhận thấy nH+ < nHCO3- + 2nCO32- nên H+ đã phản ứng hết.

Vì nHCO3- = 2nCO32- nên nCO32- pư = a thì nHCO3- pư = 2a

CO32- + 2H+ —> CO2 + H2O

a………….2a………..a

HCO3- + H+ —> CO2 + H2O

2a………..2a……….2a

—> nHCl = 2a + 2a = 0,2 —> a = 0,05

nCO2 = 3a = 0,15 —> V = 3,36 lít

Phần còn dư: nCO32- dư = 0,05 và nHCO3- dư = 0,1

nOH- = 0,475 và nBa2+ = 0,2

OH- + HCO3- —> CO32- + H2O

0,475…0,1 —>…….0,1

Vậy nCO32- tổng = 0,15

Ba2+ + CO32- —> BaCO3

Ba2+ + SO42- —> BaSO4

Kết tủa có BaCO3 (0,15) và BaSO4 (0,05)

—> n = 41,2 gam

Không em, 2 ion kết hợp với nhau nếu tạo ra kết tủa, bay hơi…

Na+ không phản ứng với CO32- nên ưu tiên CO32- và SO42- cho Ba2+. Dung dịch còn lại chứa Na+ và các ion âm còn lại.

nhưng mà cái NaOH thì sao ạ….Na+ vẫn có quyền công với CO32- mà


Các câu hỏi liên quan