//

Hòa tan hết 10,32 gam hỗn hợp Ag, Cu bằng lượng vừa đủ 160 ml dung dịch gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch X và sản phẩm khử NO duy nhất cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là

A. 22,96 B. 18 C. 27,92 D. 29,72

user-avatar

Em phải xét phản ứng dưới dạng ion, bài này có 2 phản ứng dạng:

Chất khử (Cu, Ag) + H+ + NO3- —> Muối (Cu2+, Ag+) + NO + H2O

Ban đầu: nH+ = 0,32 mol, nNO3- = 0,16 mol và nSO42- = 0,08 mol. Do phản ứng xảy ra vừa đủ nên H+ đã phản ứng hết. Ta có thể viết 2 phản ứng như trên rồi giải hệ, hoặc làm ngắn gọn bằng bán phản ứng:

4H+ + NO3- + 3e —> NO + 2H2O

0,32—>0,08

Vậy phần muối chứa Cu2+, Ag+ (tổng 10,32 gam), SO42- (0,08 mol) và NO3- dư (0,16 – 0,08 = 0,08 mol)

—> m = 10,32 + 0,08.96 + 0,08.62 = 22,96 gam


Các câu hỏi liên quan