//

Hỗn hợp X gồm dimetyl amin và 2 hidrocacbon đồng đẳng kê tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí. CTPT của 2 hidrocacbon là:

A. CH4 và C2H6 B. C2H4 và C3H6 C. C2H6 và C3H8 D. C3H6 và C4H8

user-avatar

Ta có:

VX = 100 ml

V H2O = 300 ml

V CO2 + V N2 = 250 ml

—> Số H = 2VH2O / VX = 6

—> Loại C & D vì không có chất nào ít hơn 6H

C = VCO2 / VX và N = 2VN2 / VX

—> C + N/2 = 2,5

Do N < 1 nên C > 2

—> Chọn B: C2H4 và C3H6


Các câu hỏi liên quan