//

Cho 39,84 gam hỗn hợp F gồm Fe3O4 và kim loại M vào dung dịch HNO3 đun nóng, khuấy đều hỗn hợp để phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít NO2 sản phẩm khử duy nhất (ở đktc), dung dịch G và 3,84 gam kim loại M. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch G thu được kết tủa K. Nung K trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 40 gam chất rắn R. Biết M có hóa trị không đổi trong các phản ứng trên. % khối lượng của M trong F gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 50%. B. 10%. C. 32%. D. 40%.

user-avatar

Kim loại M hóa trị n

a, b là số mol Fe3O4 và M phản ứng

—> 232a + Mb = 39,84 – 3,84

Bảo toàn electron:

2a + 0,2 = nb

Chất rắn R gồm Fe2O3 (1,5a mol) và M2On (0,5b mol)

—> mR = 160.1,5a + (2M + 16n).0,5b = 40

—> 240a + Mb + 8nb = 40

Giải hệ trên:

a = 0,1

Mb = 12,8

nb = 0,4

—> M = 32n —> M = 64 và n = 2 —> b = 0,2

%Cu = (64.0,2 + 3,84) / 39,84 = 41,77%


Các câu hỏi liên quan