//
Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng nhỏ X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y bằng
A. 5 : 6.

B. 1 : 2.

C. 3 : 2.

D. 4 : 3.

user-avatar

CaC2 = x mol —> Ca(OH)2 = C2H2 = x mol

Al4C3 = y mol —> Al(OH)3 = 4y mol và CH4 = 3y mol

2Al(OH)3 + Ca(OH)2 —> Ca(AlO2)2 + 4H2O

2x…….. <—- x —> …………… x

—> Phần Al(OH)3 còn lại = 4y – 2x = a/78.

Đốt Z thu được nCO2 = 2x + 3y. Hấp thụ CO2 này vào phần dung dịch chứa Ca(AlO2)2 = x mol:

2CO2 + Ca(AlO2)2 + 4H2O —> Ca(HCO3)2 + 2Al(OH)3

—> Kết tủa chỉ còn Al(OH)3 = 2x = 2a/78

—> x = a/78 và y = 3a/4.78

—> x : y = 4 : 3.


Các câu hỏi liên quan