//

Cho hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3, 16,0 gam Cu và 10,8 gam Ag vào dung dịch HCl thì thu được dung dịch X và 26,0 gam chất rắn không tan Y. Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 1,35 gam B. 80,775 gam C. 87,45 gam D. 64,575 gam

user-avatar

Fe2O3 + 6HCl —> 2FeCl3 + 3H2O

a………………………..2a

Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2

a..<—-2a —>……..a…………2a

Phần chất rắn không tan gồm Fe2O3 (0,1 – a) và Cu (0,25 – a) và 10,8 gam Ag

—> 160(0,1 – a) + 64(0,25 – a) + 10,8 = 26

—> a = 0,075

Dung dịch X chứa CuCl2 (a mol) và FeCl2 (2a mol)

Chất kết tủa gồm:

nAgCl = 6a = 0,45

nAg = 2a = 0,15

—> m = 80,775 gam

tại sao phần rắn lại ko là: Cu dư và Ag được vậy ad


Các câu hỏi liên quan