Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 2,24lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 và khối lượng muối có trong dung dịch Z1?
A. 1,6M và 24,3 gam. B. 3,2M và 48,6 gam.
C. 3,2M và 54 gam. D. 1,8M và 36,45 gam.

user-avatar

Đặt a, b là số mol Fe3O4 và Fe pư. Do có Fe dư nên sản phẩm tạo ra là Fe2+

232a + 56b = 18,5 – 1,46

Bảo toàn electron:

2a + 0,1.3 = 2b

—> a = 0,03 và b = 0,18

Bảo toàn Fe:

nFe(NO3)2 = 3a + b = 0,27 mol

Bảo toàn N:

nHNO3 = 2nFe(NO3)2 + nNO = 0,64 mol


Các câu hỏi liên quan