Khi cho HNO3 tác dụng với kim loại không thể tạo ra

A. NO

B. NH3

C. NO2

D. N2O5

user-avatar

D. Sai vì HNO3 có thuộc tính oxi hóa (hay N+5 trong này thường bị khử bởi tác nhân). Nếu tạo N2O5 thì N+5 ban đầu vẫn giữ nguyên số oxh (vô lí).


Các câu hỏi liên quan