sục 4,48l khí CO2 vào 2l dd Ba(OH)2 2x mol/l và NaOH x mol/l. sau pư thu đk 19,7g kết tủa.tìm x

user-avatar

nCO2 = 0,2

nBaCO3 = 0,1

nBa(OH)2 = 4x và nNaOH = 2x

TH1: Dung dịch còn lại có CO32- —> Ba2+ hết —> 4x = 0,1 —> x = 0,025

Khi đó: nNa+ = 2x = 0,05, nCO32- = a và nHCO3- = b

—> a + b = 0,2 – 0,1 (Bảo toàn C)

và 2a + b = 0,05 (Bảo toàn điện tích)

Hệ này không có nghiệm dương nên TH1 sai.

——————

TH2: Dung dịch còn lại chứa HCO3- (0,1 mol), Ba2+ (4x – 0,1 mol) và Na+ (2x mol)

Bảo toàn điện tích:

2(4x – 0,1) + 2x = 0,1 —> x = 0,03


Các câu hỏi liên quan