Một Oxit nitơ có công thức NOx trong đó N chiếm 30,43% về khối lượng. Công thức của oxit nitơ đó là

A. NO

B. NO2

C. N2O3

D. N2O5

user-avatar

(14/14 + 16x) = 0,3043 —–> x = 2

Oxit là NO2.


Các câu hỏi liên quan