Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 có số mol bằng nhau. Lấy 52 gam hỗn hợp X cho vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc lấy kết tủa B nung nóng ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được được m gam chất rắn C. Tính m, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

user-avatar

Số mol các chất trong X = a

—> (56 + 72 + 160 + 232)a = 52

—> a = 0,1 mol

– Bảo toàn Fe : nFe2O3 thu được = (0,1 + 0,1 + 0,1.2 + 0,1.3/2) = 0,35 mol

m = 56 gam


Các câu hỏi liên quan