Hòa tan hết 52 gam kim loại M trong 739 gam dung dịch HNO3, kết thúc thu được 0,2 mol NO, 0,1 mol N2O, 0,02 mol N2. Biết không tạo muối NH4NO3 và HNO3 lấy dư 15% so với lượng cần thiết. Xác định M, nồng độ % của HNO3 ban đầu?

user-avatar

Đặt n là hóa trị cao nhất của M.

– Bảo toàn e : (52n/M) = 0,2.3 + 0,1.8 + 0,02.10 ⇔ M = 32,5n

—> n = 2 là nghiệm phù hợp. Vậy M là Zn

nZn(NO3)2 = 0,8 mol. Bảo toàn N : nHNO3 pứ = 0,8.2 + 0,2 + 0,1.2 + 0,02.2 = 2,04 mol

—> nHNO3 dư so với lượng pứ = 2,04.15% = 0,306 mol

[HNO3] ban đầu ≈ 20%


Các câu hỏi liên quan