Khi cho 9,2 gam hỗn hợp gồm rượu propylic và 1 rượu B thuộc dãy đồng đẳng của rượu no đơn chức tác dụng với Na dư thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc)
a. Tìm công thức phân tử của rượu B và tính phần trăm khối lượng các rượu trong hỗn hợp
b. Đun nóng hỗn hợp 2 rượu trộn với H2SO4 đậm đặc ở 140 độ C có thể thu được bao nhiêu ete. Viết các phương trình phản ứng minh họa.

user-avatar

nH2 = 0,1 —> nAncol = 0,2

—> M ancol = 46

—> Ancol gồm C3H7OH (a) và CH3OH (b)

mAncol = 60a + 32b = 9,2 và nAncol = a + b = 0,2

—> a = b = 0,1

—> C3H7OH (65,22%) và CH3OH (34,78%)

nH2O = nAncol/2 = 0,1

—> mEte = mAncol – mH2O = 7,4 gam


Các câu hỏi liên quan