Hòa tan hoàn toàn 13g hỗn hợp K2CO3 và NA2CO3 bằng dd HCl vừa đủ thu được dung dịch X và 2,24 lít khí bay ra. Cô cạn dd dịch X thu được m gam muối khan bằng bao nhiêu?

user-avatar

Gọi số mol của Na2CO3 và K2CO3 lần lượt là x và y (mol)

Na2CO3 + 2HCl —> 2NaCl + CO2 + H2O

K2CO3 + 2HCl —> 2KCl + CO2 +H2O

Theo giả thiết có

106x + 138y = 13

x + y = 0,1

Suy ra x = 0,025 và y = 0,075

Khối lượng muối: m = 0,025.2.58,5 + 0,075.2.74,5 = 14,1 gam


Các câu hỏi liên quan