Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Na, Mg tác dụng với nước dư thu được 2,24 lít khí H2. Nếu lấy 2m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được 8,96 lít khí H2. Nếu lấy 3m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl thì thu được 22,4 lít khí H2. Tính m, phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A

user-avatar

Đặt a, b, c là số mol Na, Al, Mg trong m gam A.

Với H2O: nH2 = 0,5a + 1,5a = 0,1

Với NaOH: nH2 = 0,5a + 1,5b = 0,4/2

Với HCl: nH2 = 0,5a + 1,5b + c = 1/3

—> a = 0,05; b = 7/60; c = 2/15

—> m = 7,5


Các câu hỏi liên quan