Nhỏ từ từ 50 ml dung dịch HCl 0,08M vào 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,06M. Tính giá trị pH của dung dịch sau phản ứng và khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.

user-avatar

nHCl = 0,004 —> nH+ = 0,004

nNaOH = 0,003; nBa(OH)2 = 0,001 —> nOH- = 0,005

—> nOH- dư = 0,001 —> [OH-] = 0,01 —> pH = 12

m rắn = mNa+ + mBa2+ + mCl- + mOH- dư = 0,365


Các câu hỏi liên quan