Nguyên tố R có hóa trị cao nhất trong oxit gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất với Hidro.
a) Hãy cho biết hóa trị cao nhất của R trong oxit
b) Trong hợp chất của R với Hidro, R chiếm 16/17 phần khối lượng. Không dùng bảng tuần hoàn cho biết ký hiệu nguyên tử R
c) Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết R là nguyên tố gì?

user-avatar

Tổng hóa trị là 8 —> R trong oxit cao nhất hóa trị 6 (RO3), hợp chất với hiđro hóa trị 2 (RH2).

%R = R/(R + 2) = 16/17

—> R = 32

R là S.


Các câu hỏi liên quan