Trộn đều 30,96 gam hỗn hợp bột X gồm MgCO3 và kim loại R có hóa trị không đổi chia làm 2 phần bằng nhau.

a) Viết các phương trình

b) Xác định kim loại R và tỷ khối của B so với H2

c) Cho 61,65 gam kim loại Ba vào dung dịch A. Sau khi các phản ứng kết thúc, lọc được m gam chất rắn F không tan và 500 ml dung dịch E. Tính giá trị của m và nồng độ mol của mỗi chất tan có trong dung dịch E

user-avatar

Mỗi phần nặng 15,48 gam gồm MgCO3 (a) và R (b)

—> 84a + bR = 15,48 (1)

Phần 1:

MgCO3 —> MgO + CO2

a………………..a

4R + nO2 —> 2R2On

b…………………….0,5b

—> 40a + 0,5b(2R + 16n) = 15 (2)

nHCl = 0,6 và nH2SO4 = 0,12 —> nH+ = 0,84

MgCO3 + 2H+ —> Mg2+ + CO2 + H2O

a……………2a

2R + 2nH+ —> 2Rn+ + nH2

b………nb

—> 2a + nb = 0,84 (3)

(1)(2)(3) —> a = 0,12; bR = 5,4; nb = 0,6

—> R = 9n

—> n = 3, R = 27: R là Al (0,2 mol)

nH2 = 1,5nAl = 0,3; nCO2 = nMgCO3 = 0,12

—> MB = mB/nB = 14 —> dB/H2 = 7

E gồm Mg2+ (0,12), Al3+ (0,2), Cl- (0,6), SO42- (0,12)

nBa =

Số lẻ!


Các câu hỏi liên quan