Một hợp chất ion có công thức AB. Hai nguyên tố A, B thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. A thuộc nhóm một A, hai A; B thuộc nhóm sáu A, bảy A. Xác định A, B biết rằng tổng số electron trong phân tử AB bằng 20.

user-avatar

ZA + ZB = 20 —> A, B ở chu kỳ nhỏ.

TH1: A nhóm IA, B nhóm VIIA —> ZA – 2 = ZB

—> ZA = 11, ZB = 9, hợp chất là NaF

TH2: A nhóm IIA, B nhóm VIA —> ZA – 4 = ZB

—> ZA = 12, ZB = 8, hợp chất là MgO


Các câu hỏi liên quan