Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có thể tích 10 lít có tỉ khối so với H2 là 11,4. Thêm V lít SO2 vào hỗn hợp Z thu được hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 tăng gấp đôi. Tìm V

user-avatar

Đặt a, b, c là thể tích CO, H2, SO2

VZ = a + b = 10

MZ = (28a + 2b)/10 = 2.11,4

MT = (28a + 2b + 64c)/(c + 10) = 2.2.11,4

—> a = 8; b = 2; c = 12,39


Các câu hỏi liên quan