Để hoà tan 16 gam Fe2O3 cần phải dùng bao nhiêu ml hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 1M?

user-avatar

nHCl = nH2SO4 = x

nFe2O3 = 0,1 —> nH2O = nO = 0,3

Bảo toàn H —> x + 2x = 0,3.2 —> x = 0,2

—> V = 0,2 lít


Các câu hỏi liên quan