Cho 8g CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 20% vừa đủ được dung dịch A. Đun nóng dung dịch A đến nhiệt độ t1 và làm bay hơi 1 gam nước được dung dịch bão hoà. Tìm độ tan của chất tan ở nhiệt độ t1 trong B

user-avatar

nCuO = 0,1

CuO + H2SO4 —> CuSO4 + H2O

0,1……….0,1………….0,1

mddA = mCuO + mddH2SO4 = 8 + 0,1.98/20% = 57

—> C%CuSO4 trong B = 0,1.160/(57 – 1) = 28,57%


Các câu hỏi liên quan