Cho 11 gam hỗn hợp gồm Fe và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch A. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH dư thì thu được 9 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu.

user-avatar

Kết tủa chỉ có Fe(OH)2

—> nFe = nFeCl2 = nFe(OH)2 = 0,1

—> %Fe = 50,91%


Các câu hỏi liên quan