Hòa tan hoàn toàn 7,3 g hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước thu được 5,6 l khí (đktc) và dung dịch Y trong suốt. Nhỏ từ từ đến hết V(ml) dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thu được 3,9 g kết tủa. Tính giá trị của V.

user-avatar

Đặt a, b là số mol Na, Al

—> 23a + 27b = 7,3 và nH2 = 0,5a + 1,5b = 0,25

—> a = 0,2; b = 0,1

—> Y gồm Na+ (0,2), AlO2- (0,1), bảo toàn điện tích —> nOH- = 0,1

nAl(OH)3 = 0,05

TH1: Chưa hòa tan Al(OH)3.

nH+ = nOH- + nAl(OH)3 = 0,15 —> V = 0,15

TH2: Đã hòa tan Al(OH)3

nH+ = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 = 0,35 —> V = 0,35


Các câu hỏi liên quan