Hòa tan hỗn hợp gồm nhôm và 1 kim loại hóa trị II bằng 2 lít dung dịch HCl 0,5 M thấy thoát ra 10,08 dm3 H2 (đktc). Dung dịch sau phản ứng làm quì tím hóa đỏ. Người ta trung hòa axit dư bằng NaOH, sau đó cô cạn dung dịch còn lại 46,8 gam muối khan

a, Tính lượng kim loại đã bị hòa tan

b, Tìm kim loại biết số mol của nó trong hỗn hợp chỉ = 75% số mol của Al.

user-avatar

nH2 = 0,45 —> nHCl phản ứng = 0,9

nHCl ban đầu = 1

—> nH2O = nNaOH = nHCl dư = 0,1

Bảo toàn khối lượng:

m kim loại + mHCl + mNaOH = m muối + mH2 + mH2O

—> m kim loại = 9

nAl = x —> nR = 0,75x

nH2 = 1,5x + 0,75x = 0,45 —> x = 0,2

—> m kim loại = 27x + 0,75Rx = 9

—> R = 24: R là Mg


Các câu hỏi liên quan