12,9 gam hỗn hợp 2 este đồng phân đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 6 g NaOH thu được hỗn hợp muối A và hỗn hợp chất hữu cơ B. cho A tác dụng lượng dư AgNO3/NH3 không thu được kết tủa Ag. Hóa hơi hỗn hợp B thì tỉ khối hơi của hỗn hợp B so với Hidro có thể là

A. 10,5 B. 20,5 C. 27,5 D. 29

user-avatar

nEste = nNaOH = 0,15 —> M este = 86: C4H6O2

A không tráng gương —> Este là CH3COOCH=CH2 và CH2=CH-COOCH3

B gồm CH3CHO và CH3OH

—> 32 < MB < 44

—> 16 < dB/H2 < 22

—> Chọn B phù hợp.


Các câu hỏi liên quan