Hiđro được điều chế bằng cách điện phân nước. Hiđro có hai đồng vị 1H (chiếm 99,2% số nguyên tử) và 2H. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của Oxi là 16. Trong 500ml nước nói trên (d = 1 g/ml) có bao nhiêu đồng vị 2H?

A. 3,01.10^23. B. 6,02.10^23.

C. 1,04.10^23. D. 2,67.10^23.

user-avatar

Số khối của H = 1,008

nH2O = 500.1/18,016 = 27,7531

—> Số nguyên tử H = 2.27,7531.6,02.10^23 = 3,341.10^25

—> Số nguyên tử 2H = 3,341.10^25.0,8% = 2,67.10^23


Các câu hỏi liên quan